Monasztikus sziget a 11. kerületben - Szent Imre plébánia

Püspöki Konferencia rendelkezése, plébánosi levél

Kedves Szentimrések!
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal újabb kötelező érvényű rendelkezést adott ki. A dokumentum elrendeli, hogy a járvány miatt templomainkban függesszük fel a nyilvános liturgiák végzését egészen addig, míg más rendelkezés nem születik (egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani). A megyéspüspöknek joga van felmentést adni a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadták. Jelen helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, melyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik a szentmisén való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön időt imádsággal, a Szentírás olvasásával egyénileg vagy a családban.
Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21) kell bevezetni a Főegyházmegye területén, vagyis szombat reggeli misét még lehet tartani, de vasárnap előesti misét már nem. Amely plébánia viszont szeretné, az már akár holnaptól bevezetheti a rendelkezést.
A budai Szent Imre templomban március 18-án déltől vezetjük be ezt a rendelkezést, tehát a szerda reggeli misét még megtartjuk, az estit már nem. A rendelkezés kéri, hogy a templomok bizonyos időkben legyenek nyitva a hívek számára, hogy egyénileg betérhessenek oda imádkozni és szentséglátogatást végezni. Templomunk minden nap (hétfőtől vasárnapig) 18 és 19 óra között, vasárnap délelőttönként pedig 8 és 11 óra között lesz nyitva. (Napközben zajlanak a templom felújítási munkálatai.) Kérjük a híveket, hogy a templomlátogatás során vegyék figyelembe a járványügyi előírásokat, kellő távolságot tartsanak egymástól!
Mindenkinek javasoljuk a sok helyen elérhető online miseközvetítésekbe való bekapcsolódást, illetve a lelki áldozást. A lelki áldozásról leírást és és hozzá kapcsolódó imát levelem csatolmányában lehet találni.
(Szervezés alatt van általam tartott online mise elérhetővé tétele.)
A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni. Bíboros úr azt kérte a papságtól, hogy a tökéletes bánat felindítását javasoljuk és szorgalmazzuk. A tökéletes bánatról leírást és ehhez való imát levelem csatolmányában lehet találni.
A rendház kápolnájában a rendi közösségünk tagjai magánmiséket mutatnak be, melyek alkalmával felajánljuk a már felvett miseszándékokat. Ezen misékben, zsolozsmázásunk alkalmával és magánimáinkban imádkozunk a plébánia közösség tagjaiért.
Plébániai közösségünk anyagi forrásai a templomunkba járó hívek perselyadományából, önkéntesen megajánlott adományokból és egyházi hozzájárulásból (régen: adó) származik. Aki szeretné támogatni plébániánkat, az a Szent Imre Plébánia OTP – 11711034-20021197 számlára való utalással, “hozzájárulás” megjegyzéssel teheti meg.
Kérem a plébániai közösség tagjait, hogy imádkozzanak a járvány érintettjeiért! Ide másolom Erdő Péter bíboros úr imáját.
Imával
Szkaliczki Csaba Örs O.Cist.
plébános

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.