Szent Imre Plébánia favicon

lelki tükör

1. Reggeled \ Istennel kezded-e a napot, „egyezteted-e” vele napi terveid, teendõid?
Kész vagy-e felajánlani magadat a nap kezdetén, hogy alakítsa úgy a napodat az
Isten, ahogy Õ akarja? „Legyen meg a Te akaratod!”

2. Idő \ Mennyire engeded kifolyni az időt a kezedből? TV, számítógép nem rabol-
ja-e az idõdet, az életedet? Van-e valami rendezettség a napjaidban? Nem vétke-
zel-e időpocsékolással, lustasággal, kényelmeskedéssel? Keresel-e kibúvókat, hogy a felelősséget lerázd magadról? Pontos vagy-e? Megbecsülöd-e a másik embert pontosságoddal?

3. Szereteted \ Észreveszed-e magad körül a rászorulókat, akik egy jó szóra, egy
mosolyra, egy „Hogy vagy?” kérdésre szorulnak rá? Ki szoktál-e bújni a munkád,
kötelességed alól? Elengeded-e a füled mellett a testvéred, társad, barátod, szü-
leid kéréseit? Megengedsz-e magadnak másokat sértõ viselkedést, magatartást?
Milyen a modorod? Elõzékeny, udvarias vagy-e? Tudod-e, hogy a szeretet elsõ-
sorban nem érzés, hanem magatartás? Nem elég szeretni, helyesen kell szeretni
a másikat, ahogyan õ igényli, hogy szeressék.

4. Beszéded \ Mondasz-e, eltûrsz-e mocskos, kétértelmû, trágár beszédet? Szavaid-
dal megbántasz-e másokat, sértesz, kíméletlenül „ugratsz” másokat? Fölösleges„poénkodással” lejáratod-e a komolyan beszélõt? Vitatkozol-e fölöslegesen, öncélúan? Beszélgetéseidben magadról szólsz-e aránytalanul többet, képes vagy-e a
másikra odafigyelni, meghallgatni? Keresed-e a feltűnést, hiúságból jobb színben tünteted-e fel magadat, mint amilyen valójában vagy? Szeretsz-e másokat kibeszélni? Csak a másik ember hibáit emeled ki, vagy elismered-e a jót is benne?

Hogy állsz a hazugsággal? Van-e bátorságod kimondani a köszönõ szavakat a
kapott jóért, szeretetért? Kimondod-e az elismerõ, dicsérõ szavakat is? Tudsz-e
mindig bocsánatot kérni és megbocsátani?

5. Jó szándék \ Akarod-e a másik embernek a jót? Nem vagy-e rosszhiszemû, alat-
tomos, különösen, ha valakivel nem jó a viszonyod? A fölényt vagy az igazságot keresed, ha vitatkozol? Tudsz-e hátsó szándék és számítás nélkül közeledni embertársaidhoz?

6. Tisztaság, házasság \ A szexualitást, a nemiséget a helyén kezeled-e? Gondolata-
id, szavaid, cselekedeteid tiszták-e? Õrzöd-e magad annak számára, aki számára

Isten teremtett téged (hűség)? Felelősséggel kezeled-e a magad és a másik em-
ber testét? A házasságban a házastársad iránti szeretet vezet-e (tisztelem, szere-
tem)? Vállalod-e a gyermekeket, melyre ígéretet tettél a házasságkötéskor? Ren-
dezett kapcsolatban élsz-e, egyházi, templomi házasságot kötöttél-e?

7. Lelki élet \ Vannak-e rendszeres imáid (reggeli, esti)? Milyen a napközbeni kap-
csolatod Istennel, gondolsz-e rá? Szentírásolvasás? Léleképítõ olvasmányok?

Pénteki bûnbánati nap, böjt? Vasárnapi szentmise (késés nélkül)? Rendszeres –
havi vagy a nagyobb ünnepek elõtti – szentgyónás, szentáldozás? Lelkigyakorlat
van-e az életrendedben?

8. Egyház \ Hogyan veszel részt a plébániai közösséged életében? Jársz-e hittanra? Részt veszel-e közösségi programokon – keresztutak, zarándoklatok, stb.? Imáiddal, fizikai munkáddal, anyagiakkal (egyházi hozzájárulás, adomány, vasárnapi persely) hozzájárulsz-e
a templomi közösség mûködéséhez?

9. Függőségek \ Internet, mobil, facebook stb., játékok, pornó, drog, alkohol, étel,
pénz, vásárlási szenvedély, munkaszenvedély, mértéktelen bulizás.